Privacyverklaring en Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website

1. Toepassing
Deze website (hierna de Website genoemd) is beschikbaar gesteld door FALUX Kozijnen en Deuren, haar dochterondernemingen en andere gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk www.ibdijkstra.nl genoemd). U mag de Website vrijuit bezoeken. De Website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen Nederland. De Website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op de website geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor anderen. Door de Website te benaderen komt u met www.ibdijkstra.nl overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van de Website.
Toegang tot de Website en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen en eventuele toepasselijke wetten. Op deze pagina wordt eveneens bepaalde aanvullende relevante wettelijke informatie gegeven. Door de Website te bezoeken en/of te gebruiken gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen. Lees deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen daarom zorgvuldig door. Persoonlijke gegevens die u doorgeeft via de Website worden behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

2. Gebruiksbeperkingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten
De Website bevat een groot aantal onderdelen die worden beschermd door het Europese en internationale auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals (maar niet beperkt tot) FALUX Kozijnen en Deuren handelsmerken, handelsnamen, logo's, foto's, video's, muziek, teksten en het grafische ontwerp van de Website (hierna de Inhoud genoemd). Behoudens eventuele aanvullende beperkingen die voortvloeien uit toepasselijke wetten, gelden de volgende beperkingen voor het gebruik van de Website om deze rechten te beschermen:
- Geen enkel deel van de Website mag elektronisch of anderszins worden gekopieerd, behalve in zoverre dit vereist is om de Website efficiŽnt te kunnen raadplegen via internet en de geboden diensten op de Website te kunnen gebruiken. Reproductie van een deel van de Website naar een andere website is uitdrukkelijk verboden.
- De handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo's van FALUX Kozijnen en Deuren, zoals die op deze Website worden gebruikt, mogen op geen enkele manier worden weergegeven of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FALUX Kozijnen en Deuren,
- www.ibdijkstra.nl geeft u toestemming om de Website en de Inhoud van de Website alleen voor uw eigen persoonlijke doeleinden te gebruiken - mits u alle auteursecht- en andere eigendomsverklaringen intact laat - en verbiedt het gebruik van de Website en de Inhoud van de Website voor commerciŽle doeleinden.
- In principe mogen hyperlinks naar de Website worden gebruikt, mits deze verwijzen naar de hoofdpagina www.ibdijkstra.nl.  Het gebruik van zogeheten 'deeplinks' of 'in-line links' die rechtstreeks naar andere delen van de Website verwijzen, is verboden, tenzij FALUX Kozijnen en Deuren, daarvoor toestemming heeft gegeven.
- Het is niet toegestaan de Website te bezoeken met behulp van automatische middelen (zoals 'crawlers' of 'autobots') die informatie systematisch binnenhalen of de Inhoud van de Website functioneel aan een andere website koppelen.
- Het is verboden een hyperlink te creŽren die zodanig functioneert dat een internetgebruiker de Website ziet in het frame van een andere website.

3. Handelsmerken
'FALUX' is een gedeponeerd internationaal handelsmerk van FALUX Kozijnen en Deuren, Andere handelsmerken, logo's en servicemerken die op de Website worden weergegeven, kunnen gedeponeerde of ongedeponeerde handelsmerken zijn vanFALUX Kozijnen en Deuren,, diens dochterondernemingen of gelieerde bedrijven.

4. Onaanvaardbaar gebruik

Het is verboden de Website of de Inhoud te gebruiken op een manier die andere gebruikers van de Website hindert, inbreuk doet op hun rechten of een juiste werking van de Website anderszins verhindert of die negatieve gevolgen heeft voor de informatie die op de Website wordt weergegeven en/of voor de software die de werking ervan regelt. Het is niet toegestaan de Website te gebruiken onder een valse naam of door een van de beveiligingsmaatregelen voor afgesloten gedeelten van de Website te omzeilen. Het is verboden de Website of de Inhoud ervan te gebruiken op een manier die redelijkerwijs kan worden beschouwd als een misdrijf of die daartoe kan aanzetten, die ertoe kan leiden dat FALUX Kozijnen en Deuren, tot wettelijk aansprakelijk wordt gesteld of die anderszins de wetten van een land schendt.

5. Koppelingen naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites buiten het domein www.FALUX Kozijnen en Deuren,.  Er kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op deze hyperlinks, zoals op de desbetreffende pagina's wordt aangegeven. Eventuele koppelingen naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en worden op eigen risico gebruikt. FALUX Kozijnen en Deuren, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die op deze manier worden bezocht.

6. Aansprakelijkheid

FALUX Kozijnen en Deuren, noch enige derde partij die betrokken is bij het maken, produceren of aanleveren van de Website is aansprakelijk voor verlies, schade of kosten, of voor directe, incidentele, bijzondere of morele schade of gevolgschade die voortvloeit uit de manier waarop u de Website of diensten gebruikt (met inbegrip van aansprakelijkheid voor vertragingen of onnauwkeurigheden in de overdracht van informatie, onderbreking, opschorting of beŽindiging van de Website) tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wanbeheer van de zijde van FALUX Kozijnen en Deuren,.
Aan de informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.
FALUX Kozijnen en Deuren, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan uw computerapparatuur of voor virussen die uw computerapparatuur besmetten doordat u de Website hebt bezocht of gebruikt of doordat u de Inhoud ervan hebt gebruikt. 7. Garanties
Het gebruik van en de navigatie op de Website vindt plaats op eigen risico. Behalve waar dit uitdrukkelijk wordt vermeld, wordt alles op de Website aangeboden 'als zodanig' en op basis van beschikbaarheid. FALUX Kozijnen en Deuren, wijst uitdrukkelijk alle garanties af van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet schenden van rechten voor zoverre dat is toegestaan door de wet.
Er is veel aandacht besteed aan de Inhoud en nauwkeurigheid van de informatie op de Website. FALUX Kozijnen en Deuren, kan echter niet garanderen dat de Website en de informatie op de Website voldoet aan de eisen van de gebruiker of dat de Website ononderbroken, geschikt, veilig of foutloos is. FALUX Kozijnen en Deuren, kan evenmin garanties geven over het resultaat van het gebruik van de Website.
Materiaal en/of gegevens die worden gedownload of op andere wijze worden verkregen via het gebruik van of vanaf de Website, worden gebruikt naar eigen goeddunken en op eigen risico.

8. Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door FALUX Kozijnen en Deuren, geen inbreuk oplevert op de rechten van derden met betrekking tot die informatie c.q. materialen.
Op gedeelten van de Website die informatie bevatten die afkomstig is van andere gebruikers van de Website, heeft FALUX Kozijnen en Deuren, geen controle. FALUX Kozijnen en Deuren, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. FALUX Kozijnen en Deuren, behoudt zich het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door FALUX Kozijnen en Deuren, gewenst tijdstip naar eigen goeddunken te wijzigen of van de site te verwijderen.

9. Schadeloosstelling
U bent verantwoordelijk voor de inhoud van het Photoshare-bestand dat u op de server van FALUX Kozijnen en Deuren, plaatst en voor ander materiaal dat via de Website of diensten wordt verspreid. U bent verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van de Website of diensten. U gaat ermee akkoord FALUX Kozijnen en Deuren, en al haar dochterondernemingen schadeloos te stellen voor verlies, schade of aansprakelijkheden en eventuele andere aanspraken of (mogelijke) gerechtelijke stappen tegen FALUX Kozijnen en Deuren, of zijn dochterondernemingen die het gevolg zijn van uw gebruik van de Website of service.

10. Verantwoordelijkheid voor gebruikersnaam en wachtwoord

Wanneer u gegevens verstrekt terwijl u een gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt of aanvraagt, gaat u ermee akkoord dat u juiste, accurate, recente en volledige gegevens verstrekt, zoals wordt gevraagd op de registratieformulieren die FALUX Kozijnen en Deuren, u via de Website of anderszins beschikbaar stelt. Als de opgegeven gegevens onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig zijn, kan FALUX Kozijnen en Deuren, uw toegang tot het relevante gedeelte van de Website beŽindigen of onderbreken.
De gebruikersnaam en het wachtwoord die u ontvangt voor toegang tot bepaalde diensten via de Website, zijn vertrouwelijk en mogen niet worden openbaar gemaakt of met derden worden gedeeld of anderszins voor ongeoorloofde toegang worden gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en u bent volledig aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord.
U accepteert dat het gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam samen uw autorisatie vormen. U bent zich ervan bewust dat u wordt gekoppeld aan elke geregistreerde handeling die plaatsvindt via uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarom dient u zich ervan bewust te zijn dat u geschikte beveiligingsmaatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de gebruikersnaam en het wachtwoord die aan u zijn toegewezen alleen aan bevoegde personen worden bekendgemaakt.

U stemt ermee in:
- FALUX Kozijnen en Deuren, direct op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of van een andere schending van de beveiliging, en
- te zorgen dat u zich aan het einde van elke sessie afmeldt.

11. Algemeen
FALUX Kozijnen en Deuren, kan deze Gebruiksvoorwaarden en bepalingen, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment herzien of aanpassen. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient deze pagina daarom regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de actuele inhoud.

Toepasselijke wetgeving
Deze Gebruiksvoorwaarden en bepalingen met inbegrip van de toepasselijke Privacyverklaring zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met, de Nederlandse wet. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden en bepalingen zullen uitsluitend worden gebracht voor en beslecht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

FALUX Kozijnen en Deuren,


Copyright  2007

Terug


Privacyverklaring

Privacy verklaring als pdf(print)

FALUX Kozijnen en Deuren FALUX Kozijnen en Deuren, gevestigd aan Albert Plesmanweg 54 4462 GC Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.falux.nl Albert Plesmanweg 54 4462 GC Goes +31 06-17970064 Namuk Nushi is de Functionaris Gegevensbescherming van FALUX Kozijnen en Deuren Hij/zij is te bereiken via info@falux.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
FALUX Kozijnen en Deuren verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@falux.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FALUX Kozijnen en Deuren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
FALUX Kozijnen en Deuren neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FALUX Kozijnen en Deuren) tussen zit. FALUX Kozijnen en Deuren gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
FALUX Kozijnen en Deuren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
FALUX Kozijnen en Deuren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
FALUX Kozijnen en Deuren gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FALUX Kozijnen en Deuren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@falux.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. FALUX Kozijnen en Deuren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FALUX Kozijnen en Deuren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@falux.nl

Terug